Nagroda krytyki literackiej im. Kazimierza Wyki

Uchwała Sejmiku

Uchwała Nr XXXVIII/592/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 30 listopada 2009

w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad i trybu przyznawania corocznej nagrody pn. Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), art. 7a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.), Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się szczegółowe zasady i tryb przyznawania corocznej nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej p.n. Nagroda  Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki, zwanej dalej nagrodą, w brzmieniu Załącznika do niniejszej uchwały.

Nagroda jest wspólną nagrodą Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa.

Koszty organizacyjne uroczystego wręczenia nagrody ponosić będą w równych częściach Województwo Małopolskie i Gmina Miejska Kraków.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

UZASADNIENIE

Nagroda im. Kazimierza Wyki w dziedzinie krytyki literackiej, eseistyki, historii literatury należy obecnie do nielicznych w tym zakresie nagród w Polsce. Jest bardzo wysoko oceniana zarówno przez teoretyków literatury i sztuki, jak i samych twórców. Idea przyznania nagrody zrodziła się wkrótce po śmierci jej patrona, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Kazimierza Wyki. W ten sposób środowisko literackie Krakowa pragnęło uczcić i zachować w pamięci jedną z wybitniejszych swych osobowości: wybitnego historyka literatury, krytyka literackiego, eseistę, twórcę własnej metodologii krytyki literackiej, zwanej „szkołą Wyki”, znawcę sztuki, animatora życia kulturalnego, humanistę o niezwykłej energii i artystycznej wyobraźni.

Nagrodę tę po raz pierwszy przyznano w 1979 r. Otrzymał ją czołowy krytyk literacki prof. Jerzy Kwiatkowski. Nagrody te przyznawano w okresie stanu wojennego, tzw. „odnowy” (lata1982,1983), oraz w 1990 r. w okresie transformacji ustrojowej, W 1990 r. przywrócono pierwotny skład jury (zmieniony w 1983 r.), również wtedy postanowiono, że będzie ona fundowana wspólnie przez województwo i miasto. W okresie od 1991 do 1998 r. nagrodę im. Kazimierza Wyki przyznawały wspólnie władze Województwa Krakowskiego i Gminy Miasta Krakowa. Nagrodę otrzymali krytycy, znawcy literatury i sztuki, eseiści, których wiedza i talent pozwalały widzieć w nich godnych następców jej patrona. Przyznawało ją jury złożone z przedstawicieli krakowskiego środowiska intelektualnego byli wśród nich: jan Józef Szczepański, Jerzy Turowicz, Henryk Markiewicz, Stanisław Grodziski.

Nagroda im. Kazimierza Wyki nie tylko utrwala w zbiorowej pamięci postać wybitnego humanisty, ale przypomina o wadze humanistycznego powołania 

w czasach niezbyt mu przychylnych. Podnosi też rangę środowiska literackiego oraz jest wyrazem mecenatu władz samorządowych w dziedzinie kultury. wdrażanie reformy administracyjnej w 1999 r. oraz nowy podział kompetencji przerwały 10 letnią tradycję współpracy (przez władze województwa i miasta) przyznawania Nagrody. Od roku 2000 Nagrodę w dziedzinie eseistyki i krytyki literackiej im. Kazimierza Wyki przyznawał Marszałek Województwa Małopolskiego. W 2003 na spotkaniu Zarządu Województwa Małopolskiego z Prezydentem Miasta Krakowa zaproponowano przyznawanie Nagrody im. Kazimierza Wyki – przez  władze województwa i miasta, co potwierdził w swoim piśmie dnia 29 września 2003 roku Prezydent Miasta Krakowa Pan Prof. Jacek Majchrowski.